Všeobecné obchodné podmienky

Zuzmetix s.r.o., Starozagorská 4, 040 23 Košice, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Košiciach, dňa 29.10.2019. Číslo živnostenského registra: 820-89897.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto verejné obchodné podmienky, ďalej len VOP, upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatvorením kúpnej zmluvy na internetovej stránke www.yellowrose.sk. VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami.   
 2. Kupujúcim je každá fyzická aj právnická osoba, ktorá vyplnila objednávkový formulár, odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu.
 3. Predávajúcim je Zuzmetix s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu Yellow Rose na internetovej stránke www.yellowrose.sk.
  Obchodné meno: Zuzmetix s.r.o.
  Sídlo: Starozagorská 4, 040 23 Košice
  IČO: 52 758 125
  DIČ: 2121137997
  Zápis v obchodnom registri: OU-KEOZP1-2019/056267-2, č. živ. reg. 820-89897
  Číslo účtu: SK19 5600 0000 0063 5567 4001 (Prima banka Slovensko, a.s.)
  E-mail: obchod@yellowrose.sk
  Telefón: +421 905 770 936
 4. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením o oboznámení sa s VOP na internetovej stránke, alebo prostredníctvom e-mailu, kupujúci akceptuje verejné obchodné podmienky predávajúceho. VOP sú prístupné na webovej stránke www.yellowrose.sk.
 5. Produktom sa rozumejú kozmetické výrobky zverejnené na stránke www.yellowrose.sk.

II. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom elektronického obchodu Yellow Rose sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená v registračnom formulári.
 2. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný v systéme obchodu a uhradenie kúpnej ceny. Za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, objednávka zaslaná e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky informatívnym e-mailom, na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.
 3. Automatické vygenerovanie faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným, teda elektronickým potvrdením cenovej ponuky.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe vystavenej a doručenej faktúry. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.yellowrose.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítavať.
 6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci elektronickej predajne Yellow Rose, dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle bodu VIII. Ochrana osobných údajov.
 7. Kúpnu zmluvu, vrátane dohodnutej ceny, možno meniť, alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním e-mailu na adresu obchod@yellowrose.sk. Storno je nutné urobiť bez zbytočného odkladu. Objednávku môže zákazník stornovať, pokým je v systéme jej stav uvedený ako NOVÁ. Pri storne treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2.  Kupujúci je oprávnený v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č 2011/83, odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov do 14 dní, bez toho, aby uviedol dôvod. Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Poštovné a balné náklady nepreplácame. K zásielke, prostredníctvom ktorej je vrátený tovar, musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane faktúry, alebo musí byť vznik kúpnej zmluvy inak bezpochybne preukázaný.
 4. Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v neporušenom originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku zodpovedajúcu nákladom na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a vzniknutej škode na tovare. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci doručí tovar na správnu kontaktnú adresu.
 5. Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Yellow Rose (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný s vráteným tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky.
 7. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať predávajúcemu formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci nepreberá vrátený produkt dobierkou.
 8. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote, najneskôr do 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.
 9. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania skladových zásob, ak sa tovar už nevyrába, alebo ak je inak nedostupný. Rovnako môže predávajúci stornovať objednávku ak sa cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu, alebo predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci bezodkladne kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 10. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 15 dní na určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV. Platobné podmienky

 1. Platbu za doručenie tovaru je možné realizovať:
 2. Dobierkou - kúpnu cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru. Tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od obdržania objednávky.
 3. Bankovým prevodom - platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: 6355674001/5600 Prima banka, IBAN: SK19 5600 0000 0063 5567 4001, SWIFT: KOMASK2X. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto údaje sú zákazníkovi zaslané aj e-mailom, spolu s potvrdením objednávky. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave do 2 pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho, v prípade, že je na sklade. Pri prevzatí zásielky zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 4. Všetky ceny v elektronickom obchode Yellow Rose sú konečné a vrátane DPH, nakoľko nie som platcom DPH. Cena sa rozumie za samotný produkt a neobsahuje poštovné náklady. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Pri nákupe tovaru v hodnote 300,- € a viac, náklady na poštovné a balné neúčtujeme. V prípade objednávky nižšej ako 300,- €, sú náklady na poštovné a balné v hodnote 4,- €. Dobierka je naviac spoplatnená čiastkou 1,50,- €.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Tovar bude expedovaný predávajúcim Zuzmetix s.r.o. a štandardne doručený spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., Ivanka pri Dunaji 1, 900 28, Bratislava, IČO: 31 329 217 ako balík s doručením do 24 hodín od jeho expedovania.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, ak ide o platbu na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby, ak ide o platbu prevodom, v prípade dostupnosti tovaru na sklade. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese.
 3. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom, od prijatia platby na účet, alebo od prijatia objednávky. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky, kde navrhneme ďalší postup. Zákazník má v takomto prípade možnosť odstúpiť od zmluvy.
 4. Pokiaľ sa s dopravcovi nepodarí skontaktovať sa s Vami ani po troch pokusoch na uvedenom telefónom čísle a adrese v priebehu dvoch dní, zásielka bude vrátená dodávateľovi. Pokiaľ do 24 hodín od obdržania e-mailu o expedovaní tovaru nedostanete tovar, kontaktujte nás e-mailom na obchod@yellowrose.sk.
 5. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.. Daňový doklad je súčasťou zásielky a slúži ako záručný list.
 6. V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar neprevezme na doručovacej adrese a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade sa náklady vynaložené na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník zaväzuje uhradiť, z dôvodu porušenia povinnosti prevzatia tovaru.
 7. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka, a to až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený.

VI. Záruka a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti nie je uvedený na obale výrobku, potom je uvedený symbol kelímka, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty), musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.
 3. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku. Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.
 4. V prípade vrátenia poškodeného produktu, ktoré vyšlo najavo až po jeho prevzatí, a ktoré nebolo zrejmé a zistiteľné pri preberaní, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť poškodený produkt nahradený novým produktom.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to ihneď, ako sa o poškodení dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho obchod@yellowrose.sk, uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Za písomnú reklamáciu sa považuje VYPLNENÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR.
 6. V prípade poškodeného balenia pri preberaní tovaru od prepravcu, zabezpečí kupujúci pri akomkoľvek poškodení tovaru, reklamačný zápis s popisom poškodenia. Zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak.

  VII. Prepravné

 1. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Prepravné náklady predávajúceho, teda poštovné a balné, nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu náklady na poštovné a balné v prípade, že jeho objednávka dosiahne hodnotu 50,- € a viac.
 2. Prepravné náklady sú uvedené v sumári elektronickej objednávky.

  VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri vybavovaní objednávok vytvorených v elektronickom obchode, dodržiavame bezpečnostné pravidlá ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie o ochrane osobných údajov si prečítajte na podstránke Ochrana osobných údajov.


Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.yellowrose.sk a boli schválené predávajúcim Zuzmetix s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 1. 10. 2018